Warszawa ma architekta miasta!

Ten tydzień przyniósł ważną informację: Warszawa ma architekta miasta!

Nareszcie Warszawa ma szansę stać się miastem zarządzanym w sposób umożliwiający większe zmiany znacznie wykraczające poza dotychczasową funkcję “p.o dyrektora biura..”

Gratulujemy Marlena Happach i czekamy na spełnienie naszych postulatów z października!

 1. PLANY MIEJSCOWE
  Pokrycie planami minimum ⅔ miasta do 2020 roku. Przygotowanie planów w biurze, a nie zlecanie ich do pracowań zewnętrznych.
  Bezzwłoczne opracowanie i uchwalenie planu dla Starego Miasta, Żoliborza Południowego, Powiśla, Żerania, Portu Praskiego i Osiedla Jazdów. Moratorium na sprzedaż miejskich gruntów bez planów miejscowych.
  Zakaz wydawania warunków zabudowy tam, gdzie stoją one w sprzeczności ze studium zagospodarowania terenu.
 2. PRZETARGI / KONKURSY
  Stworzenie jednolitej formuły konkursowej dla wszystkich terenów przestrzeni publicznej w mieście. To niedopuszczalne, by o ważnych punktach na mapie Warszawy decydowały przetargi, w których najważniejszym kryterium jest cena i termin wykonania. Nie chcemy powtórki z ul.Świętokrzyskiej czy Placu Powstańców Warszawy. W takiej formule powinno się także znaleźć miejsce na konsultacje społeczne.
  Powrót do konkursów ideowych: takich, których celem nie jest wyłonienie projektu do realizacji, ale raczej przygotowanie materiałów do dyskusji nad kryteriami konkursów właściwych.
 3. HANDEL MIEJSKI
  Stworzenie programu wspierania drobnych handlarzy i rzemieślników.
  Brak zgody na budowę gigantów – centrów handlowych w Śródmieściu i na obrzeżach Warszawy, w tym kompleksu “Galeria Wilanów” i planowanego centrum handlowego przy ul.Towarowej.
 4. METRO
  Objęcie społeczną kontrolą budowy metra i rewitalizacji przestrzeni nad nią. Nie możemy pozwolić na powtórkę z Targowej, Prostej i Świętokrzyskiej.
  Zorganizowanie przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego otwartych konkursów na wszystkie przestrzenie publiczne wokół budowanych stacji II linii metra.
 5. PLACE
  Zorganizowanie konkursów architektonicznych na rewitalizację najważniejszych placów Warszawy (Plac Defilad, Plac Teatralny, Plac Konstytucji, Plac Bankowy, Plac Unii Lubelskiej, Plac Wileński, Plac Wilsona), by reprezentacyjna przestrzeń w centrum miasta przestała wyglądać jak wielki parking.
  Usprawnienie i rewaloryzacja Ronda Wiatraczna i Ronda Waszyngtona.
 6. MAŁA ARCHITEKTURA
  Budowa sieci toalet miejskich na wysokim poziomie. Jest to szczególnie ważne w miejscach, w których dużo czasu spędzają małe dzieci (np.na placach zabaw), w parkach i przy ruchliwych deptakach.
  Budowa nowych poidełek i program stawiania nowych ławek miejskich (po konsultacjach społecznych w sprawie ich lokalizacji).
 7. ZIELEŃ
  Odtworzenie szpalerów dorosłych drzew przy głównych ulicach w mieście.
  Zazielenienie warszawskich placów drzewami w ziemi, nie w donicach.
 8. WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
  Wprowadzenie nowych standardów dotyczących konsultacji społecznych przy uchwalaniu planów, które powinny być prowadzone z wykorzystaniem narzędzi internetowych dla wygody mieszkańców oraz z wykorzystaniem metod warsztatowych w miejscach o kluczowym znaczeniu “miastotwórczym”.
  Opracowanie makiet i wizualizacji 3D projektów planów przed przystąpieniem do uchwalania planu.
  Szerokie konsultacje społeczne oraz badania socjologiczne przed wyłożeniem planu.
 9. USTAWA KRAJOBRAZOWA
  Bezzwłoczne wyłożenie do konsultacji społecznych zapisów uchwały krajobrazowej dla Warszawy.
  Uporządkowanie chaosu reklamowego (w tym całkowity zakaz reklam wielkoformatowych).
  Ograniczenie grodzenia osiedli i terenów publicznych.
 10. PRZYGOTOWANIE MODELU MIASTA
  Obecne studium zakłada zabudowę obszaru całego miasta w jego granicach administracyjnych za wyjątkiem lasów. Praktycznie nie ma terenów wyłączonych z zabudowy. Na tym obszarze ma mieszkać 3mln mieszkańców (obecnie jest między 1,9 do 2,2mln).
  Potrzebne jest stworzenie modelu miasta – np. wskazanie, że zwarte miasto ma się kończyć na obwodnicy miejskiej, a dalej osiedla mogą się rozwijać tylko w pasmach opartych na komunikacji publicznej.
  Stworzenie wizji i modelu miasta, opartych na konsultacjach społecznych i dobrych praktykach z całego świata, których będziemy się trzymać w dłuższej perspektywie.

Dzielnice dla Warszawy

Dziś podczas konferencji prasowej pt. „Dzielnice dla Warszawy”, członkowie warszawskich stowarzyszeń lokalnych przedstawili plan współpracy przed listopadowymi wyborami samorządowymi. Przedstawiciele czterech organizacji:

 • Miasto Jest Nasze
 • Inicjatywa Mieszkańców Warszawy
 • Wola Zmian
 • Ochocianie

Zaprezentowali wspólnie główne postulaty programowe, które ich zdaniem pozwolą na lepszy rozwój Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. „Jesteśmy mieszkańcami różnych dzielnic, troszczymy się o to jak się rozwijają i czujemy się za nie odpowiedzialni. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę, ponieważ razem możemy więcej” – powiedziała Aneta Skubida, prezes Woli Zmian.

Lokalni działacze podkreślili, że reprezentują bezpartyjne, niezależne komitety. Według nich bezpartyjność jest kluczowym elementem sprawnego działania samorządu i liczenia się ze zdaniem mieszkańców. „Nie jesteśmy związani instrukcjami partyjnymi, dlatego możemy być w pełni lojalni wobec mieszkańców. Nasza dotychczasowa działalność doskonale tego dowodzi” – zaznaczył Piotr Basiński z Inicjatywy Mieszkańców Warszawy.

Jednym z postulatów jest stworzenie dobrych planów zagospodarowania przestrzennego, aby nie zamienić miasta w „betonową dżunglę”. Lokalne stowarzyszenia chcą dbać o zrównoważony rozwój miasta, tak aby stworzyć „Warszawę pełną życia, przyjazną dla nas i dla przyszłych pokoleń.”

Według stowarzyszeń niezbędnym warunkiem sprawnego rozwoju Warszawy jest przejrzystość i uczciwość działania miejskich urzędów. „Działalność ratusza i podległych mu jednostek powinna być w pełni transparentna i niebudząca żadnych wątpliwości. Potrzebne są mechanizmy, które wyeliminują jakiekolwiek przejawy nepotyzmu i niejasnych powiązań w funkcjonowaniu stołecznych urzędów” – zaapelował Jan Śpiewak, lider Miasto Jest Nasze.

Działacze podkreślili też, że dużym problemem wśród warszawskich samorządowców jest oderwanie od życia zwykłych mieszkańców miasta. „Samorząd powinien być jak najbliżej ludzi, bo tylko wtedy może skutecznie poznać i realizować potrzeby mieszkańców” – stwierdziła Aneta Skubida. „Należy zwiększyć znaczenie konsultacji społecznych oraz rozwijać takie inicjatywy, jak budżet partycypacyjny. Radny powinien być przede wszystkim dobrym sąsiadem, który pomoże rozwiązać problem oraz będzie animował lokalną społeczność” – dodała.

Startujemy do rad kilkunastu dzielnic w Warszawie, ponieważ to właśnie władze dzielnic są najbliższe mieszkańcom” – stwierdzli zgodnie zebrani. Przedstawili listę 13 dzielnic, w których członkowie stowarzyszeń będą startowali do rad ze wspólnych list. Są to:

Ogłosili też, że obecnie nie planują startu do Rady Warszawy ani wystawienia kandydata na Prezydenta. Stwierdzili także, że skupiają się na działalności w dzielnicach, w związku z czym nie deklarują poparcia dla żadnego z obecnych kandydatów z innych list czy ugrupowań.