10 LINII METRA W WARSZAWIE

Przed wyborami kandydaci na prezydenta Warszawy obiecują gruszki na wierzbie. Patryk Jaki ogłasza budowę 2 nowych linii metra w ciągu 1 kadencji. Jacek Wojciechowicz snuje wizje kolejki Monorail. My wysuwamy realną, możliwy do zrealizowania w czasie jednej kadencji propozycję stworzenia działającego systemu połączeń kolejowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Justyna Glusman (kandydatka koalicji ruchów miejskich) podczas konferencji prasowej mówiła o propozycjach kontrkandydatów i o naszej koncepcji:

Spotykamy się przy dworcu PKP Śródmieście. Stoimy teraz nad linią metra. Bo przecież metro to nic innego jak kolej pod ziemią. Warszawskie linie kolejowe mogłyby pełnić tę samą funkcję co metro, ale trzeba je zintegrować z siecią transportu miejskiego. Tymczasem stacja Śródmieście nie ma nawet łącznika ze stacją Metro Centrum. To symbol tego, jak nie zintegrowana jest kolej z miastem w Warszawie.

Przywiązaliśmy się do myśli, że metro to coś, co trzeba zbudować od zera – wydrążyć tunele, wybudować stacje. Otóż jest to myślenie błędne. Weźmy na przykład linię średnicową: pozwala ona dojechać na Marszałkowską z Pruszkowa czy Wesołej w czasie poniżej pół godziny. Jest jedno „ale”, o którym opowiedziała Agnieszka Klembowska ze stowarzyszenia Sąsiedzi dla Wesołej:

SKM to fantastyczny środek transportu, niestety – jest zawodny, nieprzewidywalny i jeździ za rzadko. 2 pociągi na godzinę, z których jeden zawsze może się spóźnić albo stanąć w polu, to nie jest wystarczająco dobra oferta. Trzeba ją poprawić – mówiła aktywistka.

Gotowych połączeń kolejowych mamy w Warszawie całą sieć. Jej zalety to:

 • nie trzeba drążyć nowych tuneli, omijać rur, instalacji, wzmacniać fundamentów;
 • nie trzeba kupować gruntów pod infrastrukturę naziemną;
 • nie trzeba budować nowych torowisk.

Mieszkam na Bemowie, które jest przecięte linią kolejową, ale nie ma tam żadnej stacji dla pasażerów – mówił Tomasz Smyczyński z ruchu miejskiego Bemowiacy – od wielu lat nie jesteśmy w stanie się doczekać na stworzenie np. stacji Górczewska.

– W Warszawie kolej jest odwrócona plecami do miasta. Tak kiedyś mówiło się o Wiśle, dziś można tak powiedzieć o kolei. Chcemy to zmienić – mówił Jan Mencwel, prezes Miasto Jest Nasze, pokazując planszę z zaznaczonymi „10 liniami metra”, czyli liniami kolejowymi i dwiema liniami metra połączonymi w jeden schemat transportowy.

Co zatem trzeba zrobić, żeby w krótkim czasie mieć wygodną sieć kolejki miejskiej?

zbudować łączniki między stacjami kolejowymi a przystankami – na przykład prostsze przejście z dworca Śródmieście do „Patelni” i przystanków tramwajowych);
usprawnić kursowanie pociągów – co z tego, że mieszkańcy obrzeży Warszawy mają teoretycznie łatwe połączenie z centrum, skoro częste awarie nie pozwalają ufać w niezawodność tego połączenia?
zbudować jedną dodatkową linię obwodową, która pomoże włączyć do systemu południowe dzielnice Warszawy (Południowa Linia Obwodowa, planowana już w latach 30.)

Jakie cechy będzie miała sieć “10 linii metra”, czyli połączenie w jedną sieć metra i kolei miejskich?

 1. Wygodne przesiadki – zaplanowane węzły przesiadkowe:
  • podziemny łącznik Warszawa Śródmieście – Metro Centrum
  • integracja z komunikacją autobusowa i tramwajowa
  • parkingi P+R dla aut, motocykli i rowerów
  • równe chodniki i najkrótsza droga dojścia dla pieszych
 2. Dostępność dla każdego – korzystanie z peronów musi być możliwe dla osób mających jakiekolwiek trudności w poruszaniu się (ze względu na ciężki bagaż, rower, wózek czy niepełnosprawność ruchową).
 3. Wyższa częstotliwość kursowania pociągów w szczycie komunikacyjnym – to rzecz stanowczo wymagająca poprawy. Nie może być tak, że pasażer nie może dostać się do wagonu z powodu ścisku.
 4. Jak najprostszy system biletów – żeby nikt nie musiał się zastanawiać, czy ma prawo wsiąść do tego czy innego środka transportu.
 5. Nowoczesne i bezpieczne przystanki:
  • oświetlone, zadaszone i monitorowane
  • intuicyjnie oznakowane
  • z elektronicznym systemem informacji pasażerskiej
  • z zainstalowanymi biletomatami
  • punkty handlowo-usługowe

Uwagi Miasto Jest Nasze do MPZP Chrzanowa

Bardzo cieszy nas to, że dla tego tak ważnego dla przyszłości Warszawy obszaru przygotowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wiele jego rozwiązań jest bardzo ciekawych i zasługuje na pochwałę np. fakt powiązania intensywności zabudowy z odległością od stacji metra. Są jednak również pewne jego elementy, które wzbudzają nasze wątpliwości i powinny naszym zdaniem zostać poprawione.

Uwagi ogólne:

 1. Zieleń To bardzo dobrze, że na obszarze Chrzanowa znalazło się miejsce na zieleń. Wątpliwości może jednak budzić jej ilość oraz rozmieszczenie. Przede wszystkim zupełnie niezrozumiałe jest umieszczenie terenu zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S8. Zieleń przy tak ruchliwej i hałaśliwej drodze nie będzie miała walorów rekreacyjnych, a hałas łatwo będzie przez nią przenikał w głąb osiedla,  w tym kwartałów mieszkalnych. Największy obszar zielony został umieszczony w południowo-zachodniej części terenu objętego planem. Ogranicza to jego dostępność dla mieszkańców, a ponadto znajduje się on pośród zabudowy jednorodzinnej, a nie wielorodzinnej, gdzie byłby najbardziej potrzebny. Wnioskujemy o zmianę zapisów projektu planu tak by największy obszar zielony znajdował się możliwie blisko centrum terenu objętego planem i by towarzyszyły mu mniejsze obszary zielone o bardziej lokalnym charakterze, w miarę możliwości oddzielone zabudową od głównych ulic dzielnicy. Przeniesienie największego obszaru zielonego w proponowane miejsce może także mieć pozytywny wpływ pod kątem retencji wód na terenie objętym planem, gdyż według map hipsometrycznych (Załącznik nr 2) jest to najniżej położony obszar na terenie Chrzanowa i wody będą naturalnie spływać w jego kierunku. Dokładny zakres proponowanych zmian jest pokazany na rysunku w Załączniku nr 1, a odległości od proponowanych terenów zielonych są pokazane na Załączniku nr 3. Odległości przyjęto według standardów urbanistycznych będących załącznikiem do Strategii Rozwoju Miasta Warszawa 2030 uchwalonej przez Radę Miasta w dniu 10 maja 2018 roku. Odległości te wynoszą 500m dla lokalnego terenu zielonego i 1200m dla dzielnicowego terenu zielonego.

2. Transport

Chrzanów ma być obsługiwany przez drugą linię metra. To bardzo dobrze,  że dzielnicę i jej obsługę transportową planuje się jeszcze przed jej powstaniem. Niemniej metro to nie wszystko. Wskazana w projekcie sieć uliczna jest niewystarczająca. Ulice o charakterze lokalnym (lokalne i dojazdowe) są poprowadzone bardzo rzadko co oznacza, że mieszkańcy są skazani na dobrą wolę inwestorów w kwestii tego czy będzie można przez nie przejść czy nie. Tak rzadka sieć uliczna będzie utrudniać komunikację pieszą i rowerową po obszarze Chrzanowa. Zdanie się tylko na inwencje prywatnych inwestorów, zwłaszcza w obszarze przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną będzie prowadziło do powstawania chaotycznego i nieczytelnego układu krętych i nierzadko ślepych ulic. Ograniczy to nie tylko możliwości przemieszkania się po obszarze osiedla, ale także utrudni dostęp do przystanków transportu publicznego, który może by atrakcyjny i konkurencyjny względem indywidualnego transportu samochodowego tylko wtedy gdy jest równie komfortowy, a krótki czas dojścia do przystanku jest jednymz elementów tego komfortu. Już obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy wskazuje na odległości w jakich powinien się znajdować przystanek w strefie śródmiejskiej, miejskiej i strefie przedmiejskiej. Jest to odpowiednio 300, 400 i 500m. Zwartość zabudowy w projekcie planu zagospodarowania sugeruje, że należałoby przyjąć dla tego obszaru wskaźniki dla strefy miejskiej, którą objęte są osiedla po drugiej stronie ulicy Lazurowej. Właśnie takie odległości (400m) zostały pokazane na rysunku w Załączniku nr 4. Nawet przy przyjęciu mniej rygorystycznego wskaźnika (500m) nie cały obszar zostałby objęty obsługą transportu publicznego jeśli układ ulic nie dopuszczałby prowadzenia linii autobusowych w zachodniej części obszaru. Wnioskujemy o wprowadzenie znacznie większej liczby ulic lokalnych (lokalnych i dojazdowych) na obszarze objętym projektem planu. Tylko wyznaczenie ich jako ulic publicznych jest w stanie zapewnić możliwość nieograniczonego przemieszczania się po obszarze dzielnicy dla jej mieszkańców. Ponadto, w zachodniej części dzielnicy powinna zostać poprowadzona ulica, na której można wyznaczyć linię autobusową tak, by zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do transportu publicznego. Również ulica Sochaczewska powinna zostać poszerzona by w przyszłości zapewnić obsługę transportem publicznym podmiejskiego osiedli Macierzysz i Szeligi. Przebieg proponowanych ulic (o szerokościach odpowiednio 12, 20 i 30m) wskazuje rysunek.

mpzp_chrzanow_uwagi_załącznik_nr11

3. Węzeł przesiadkowy
Zaprojektowanie węzła przesiadkowego przy stacji metra znajdującej się przy ulicy wylotowej z miasta jest niewątpliwe pomysłem godnym pochwały jednak wątpliwości może budzić usytuowanie go po północnej stronie ulicy Połczyńskiej, gdzie możliwe byłoby utworzenie przestrzeni o bardziej miejskim charakterze z zabudową pierzejową.

Wnioskujemy o zmianę granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Chrzanowa i przyłączenie do niego obszaru 13. U z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karolina Zachodniego oraz o umieszczenie na tym terenie węzła przesiadkowego z parkingiem Parkuj i Jedź oraz pętlami autobusową i tramwajową (dla linii przedłużonej od Powstańców Śląskich). Taki zintegrowany węzeł blisko rogatek miasta może skutecznie przyczynić się do ograniczenia ilości samochodów wjeżdżających do miasta. Jego lokalizacja po południowej stronie ulicy Połczyńskiej będzie lepiej korespondować  z otaczającą wielkopowierzchniową zabudową handlową otoczoną parkingami i uwolni dla bardziej intensywnej zabudowy usługowej południowy narożnik ulicy Połczyńskiej. Sama stacja metra powinna zostać przesunięta pod skrzyżowanie, tak by jej południowej wyjścia sąsiadowały z centrum przesiadkowym.

 1. Szkoła

Na terenie D10Up planowana jest budowa szkoły. Jest ona bardzo potrzebna,
ale niestety przewidziana na nią obecnie działka jest bardzo wąska i utrudnia funkcjonalne zaprojektowanie tego obiektu. Wąski teren przewidziany na szkołę przecina też ulicę i ciąg pieszy stając się barierą w komunikacji wewnątrz osiedla.

 

Wnioskujemy o skrócenie terenu przewidzianego na szkołę od strony północnej
i jednoczesne jego powiększenie od strony wschodniej by umożliwić funkcjonalne zaprojektowanie kompleksu szkolnego oraz przeprowadzić ulicę i ciąg pieszy w linii wschód-zachód.

 1. Kościoły

Obiekty sakralne są umieszczone na osiedlu w dość przypadkowych miejscach,
a jeden z nich zlokalizowany jest na samym krańcu osiedla tuż przy ruchliwej
i hałaśliwej trasie ekspresowej. Kościoły do dziś są w Polsce obiektami koncentrującymi życie lokalnych społeczności i ich lokalizacja powinna tę funkcję uwzględniać.

Wnioskujemy o wyznaczenie nowych lokalizacji dla kościołów (Ukr) przy placu przy ulicy Szeligowskiej oraz przy ulicy Sochaczewskiej według rysunku na Załączniku nr1. Proponowane lokalizacje są bardziej eksponowane (osie widokowe) i powiązane z centralnymi przestrzeniami publicznymi osiedla.

Naszym zdaniem jednak należy zastanowić się, czy na obszarze objętym planem istnieje potrzeba wybudowania dwóch kościołów. Proponujemy rozważenie powstania jednego kościoła przy ul. Szeligowskiej, a w drugim wskazanym miejscu przy ul. Sochaczewskiej mogłoby powstać centrum kultury.

6. Place
Na osiedlu w projekcie planu przewidziano kilka placów jednak są miejsca, w których również wato byłoby je dodać by stworzyć lokalne centra. Ponadto główny plac osiedla powinien być większy by stworzyć więcej miejsca na różne aktywności.

Wnioskujemy o powiększenie placu 1K-P (Pl 1) oraz utworzenie placu przy ulicy Sochaczewskiej (Pl 2) wskazanych na rysunku w Rysunku nr 1.
7. Usługi

Jednym z podstawowych problemów przestrzenno-transportowych Warszawy
są monofunkcyjne dzielnice. Pustoszeją one w pewnych porach dnia, a w innych przeżywają najazd chcących się do nich dostać mieszkańców lub pracowników. Niestety, na Chrzanowie nie wyznaczono zbyt wiele terenów przeznaczonych
pod usługi co grozi powstaniem dzielnicy-sypialni. Ponadto budynki usługowe mogą być doskonałymi „ekranami dźwiękochłonnymi” dla zabudowy mieszkalnej i na terenie Chrzanowa to uzupełnianie się funkcji można wprowadzić.

Wnioskujemy o wprowadzenie obszaru przeznaczonego pod usługi przy trasie S8,
a także w centrum osiedla przy stacji metra Chrzanów oraz przy ulicy Połczyńskiej również w rejonie stacji metra. Przy trasie S8 powinny być zlokalizowane obiekty niskie i wielkogabarytowe (np. hale) natomiast przy stacjach metra powinna powstać zabudowa biurowa. Ponadto w rejonie placu przy Sochaczewskiej, przy stacji metra Połczyńska oraz przy ulicy Lazurowej powinny znaleźć się lokale usługowe
w parterach budynków. Lokalizację terenów i parterów usługowych przedstawia rysunek w Załączniku nr 1.

 1. Zabudowa mieszkaniowa

Opisane wcześniej modyfikacje niektórych terenów i układu ulic pociągają za sobą konieczność uzupełnienia kwartałów zabudowy mieszkalnej.

Wnioskujemy o przeznaczenie północnej części obecnego terenu szkolnego D10Up
na teren zabudowy mieszkaniowej o parametrach przypisanych terenowi D11MW. Wnioskujemy także o wprowadzenie dodatkowych terenów zabudowy jednorodzinnej w rejonach planu opisanych jako F i G z uzupełnieniem w postaci zabudowy wielorodzinnej do czterech kondygnacji przy głównych ulicach
i przestrzeniach publicznych. Lokalizację zabudowy wskazuje rysunek w Załączniku nr 1.

 1. Korekty

Opisane wcześniej zmiany wymuszają przeprowadzenie kilku korekt linii zabudowy
np. przy ulicy 4KD-Z. Po zmianie lokalizacji kościoła nie ma także sensu przeprowadzania ciągu pieszego przez kwartał C9MW/U i powinien on zostać wykreślony z projektu planu. Ponadto proponujemy przeniesienie dominanty z terenu D16MW/U na teren E1MW/U

 1. Podział nieruchomości

Projekt planu wskazuje tylko na minimalną wielkość nieruchomości znajdujących się
na terenie, który obejmuje.
Wnioskujemy by wprowadzić także maksymalne powierzchnie nowych działek.
Jest to szczególnie ważne w przypadku zabudowy jednorodzinnej, która w rejonie położonym tak blisko linii metra powinna być bardziej intensywna, a maksymalna powierzchnia działki nie powinna przekraczać 1000m2.

 1. Ogrodzenia

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera zapisy dotyczące sytuowania ogrodzeń. Niestety nie chronią one w wystarczający sposób swobody poruszania się pieszych po osiedlu.

Wnioskujemy o ograniczenie możliwości grodzenia osiedli wielorodzinnych. W zabudowie wielorodzinnej sytuowanie ogrodzeń dopuszczalne jest tylko w sytuacji kiedy:
a. ogrodzenie otacza ogródki przy mieszkaniach na parterze, jednak wówczas nie może się ono znajdować dalej niż 4m od budynku
b. kiedy ogrodzenie zamyka wewnętrzny dziedziniec budynku otoczony jego skrzydłami co najmniej z trzech stron, którego powierzchnia nie przekracza 3000 m2.
W pozostałych wypadkach grodzenie przestrzeni między budynkami wielorodzinnymi oraz dróg wewnętrznych powinno być zabronione.

Załączniki:

mpzp_chrzanow_uwagi_załącznik_nr41 mpzp_chrzanow_uwagi_załącznik_nr11 mpzp_chrzanow_uwagi_załącznik_nr31 2

Justyna Glusman kandydatką Ruchów Miejskich na Prezydenta Warszawy!

Justyna Glusman będzie kandydatką koalicji Ruchów Miejskich na stanowisko Prezydent m.st. Warszawy!

36222921_411634376004609_6582641292176523264_n

Justyna to JEDYNA kobieta w wyścigu prezydenckim w Warszawie i JEDYNA kandydatka bezpartyjna, nie związana teraz ani w przeszłości z żadną partią polityczną.

Mieszka na Ochocie, jest działaczką Stowarzyszenia Ochocianie Sąsiedzi i matką trójki dzieci. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i London School of Economics. Ma doświadczenie w pracy w instytucjach samorządowych i administracji publicznej, a także w biznesie.

– W tych wyborach wszystkie partie będą obiecywały to samo: zieleń, Warszawę wolną od smogu, walkę z chaosem urbanistycznym. Ale to my, ruchy miejskie, zajmujemy się tymi sprawami od lat. I to my wiemy, jak te problemy rozwiązać – mówiła dziś nasza kandydatka na konferencji prasowej.

Śledźcie Justynę Glusman na FB,  Twitterze   i jej stronie internetowej– obiecujemy Wam merytoryczną, rzeczową debatę o przyszłości i dzisiejszych problemach Warszawy, zamiast nawalanki personalnej!

Niech te wybory będą okazją do snucia marzeń i planów na rozwój naszego ukochanego miasta!

#PrzewietrzmyWarszawę